Pháp Luật

TP. HCM: Lᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜᴇ́ᴍ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ

Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 10/10, Vᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Xᴜᴀ̂ɴ Tʜᴏ̛́ɪ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ.

Nɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̀ Qᴜᴀ́ᴄʜ Hᴀ̀ᴏ Qᴜᴀɴɢ (40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ). Hᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ N.H.H. (46 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ H.T.M. (40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ H.).

Tʜᴇᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ Qᴜᴀɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ M. Gᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Zɪɴɢ.ᴠɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ʙᴀ́ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP. HCM đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 21 ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂́ɪ 9/10, Qᴜᴀɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ H. ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴʜᴏ̉ đᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ.

TP. HCM: Lời khai của nghi phạm chém 2 người tử vong vào tối qua - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn do camera ghi lại.

Kʜɪ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴄʜᴜ̉ ʀᴏ̂̀ɪ 2 ʙᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ.Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ, Qᴜᴀɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɢᴜ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃.

Nɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʟᴀᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ Qᴜᴀɴɢ, ᴇ́ᴘ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ. Rɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̉ 2 đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button