Pháp Luật

Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇx 2 ᴛʏ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̀ ᴛᴏ̛́ɪ 20 ɴᴀ̆ᴍ?

Nɢᴀ̀ʏ 12/10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 3, TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ (ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ, SN 1991, ɴɢᴜ̣ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 7) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ”.

Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ (đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ) ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ᴠɪ̀ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇx Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 90 ɴɢᴀ̀ɴ USD (xᴀ̂́ᴘ xɪ̉ 2 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ) ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ N.M.T., ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ Aɴʜ ǫᴜᴇɴ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɢɪᴀ̉ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 15 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, sᴀᴜ đᴏ́ đᴇᴍ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̂́ʏ 1 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8/2021, ᴀɴʜ N.M.T (SN 1997, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 3) ᴋᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ (Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ). Sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴏ̀ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀ̉ 2 ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ʜᴇ̣ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴʜᴀᴜ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ.

Sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴀɴʜ T. ᴍᴏ̛̀ɪ Aɴʜ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̛ɪ. Đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ T., Aɴʜ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ 2 đᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ T. ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴏ̣̂ sᴜ̛ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ xɪ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇx Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 90 ɴɢᴀ̀ɴ USD.

Lᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 3 đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ T. ᴄʜᴏ̛ɪ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ Aɴʜ ᴠᴀ̀ T. ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, ᴄᴀ̉ 2 ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂. Cᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴀ̀ʏ Aɴʜ ᴜ̉ ᴍᴜ̛ᴜ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇx Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʟᴇ́ɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ.

Aɴʜ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴀ̂́ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇx Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ Tᴏ̂ Vᴀ̆ɴ Tᴏᴀ̀ɴ (SN 1990, ɴɢᴜ̣ Pʜᴜ́ Nʜᴜᴀ̣̂ɴ) ɴʜᴏ̛̀ ᴍᴜᴀ ᴅᴜ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ́ɪ. Tᴏᴀ̀ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴍᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Rᴏʟᴇx Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ɴʜᴀ́ɪ ɢɪᴀ́ 14,7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ Aɴʜ.

Nɢᴀ̀ʏ 11/9, ᴀɴʜ T. ᴄᴏ́ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̀ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ Aɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂ᴜ Aɴʜ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̛ đᴇ̂́ɴ ɴᴇ̂ɴ Aɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴀ̀ đᴇ̂́ɴ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ T.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 1ʜ sᴀ́ɴɢ ᴋʜɪ T. ɴɢᴜ̉ sᴀʏ, Aɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ T. Đᴇ̂́ɴ sᴀ́ɴɢ, Aɴʜ ɢɪᴀ̉ ʙᴏ̣̂ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ sᴀᴜ đᴏ́ ʙᴏ̉ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇx Dᴀʏᴛᴏɴᴀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Nɢᴀ̀ʏ 13/9, Aɴʜ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ Tᴏᴀ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 1 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄᴀ̆́ᴛ ʀᴀ 30 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ “ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃” ᴄʜᴏ Tᴏᴀ̀ɴ. Cᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, Aɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣ ᴠɪ̀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̉ᴏ.

Đᴇ̂́ɴ 15/9, ᴀɴʜ T. ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ Aɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃. Tᴜ̛̀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀.

Tʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, Tɪᴇ̂́ɴ sɪ̃, Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Đᴀ̣̆ɴɢ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (Đᴏᴀ̀ɴ Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴏ̂́ɪ, Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴇ́ɴ ʟᴜ́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴʜ ᴠɪ đᴇ̂̉ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴇ̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ sᴇ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴀ̆́ᴄ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴇ́ɴ ʟᴜ́ᴛ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜɪ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́.

Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴏ̂́ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ đᴇ̂̉ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̉ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ đᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ɴᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.

Vᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ 500.000.000 đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̀ ᴛᴜ̛̀ 12 ɴᴀ̆ᴍ đᴇ̂́ɴ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ 173, Bᴏ̣̂ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ɴᴀ̆ᴍ 2015 ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏ̂́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ đᴇ̂̉ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ᴍᴜᴀ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ đᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ đᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ đᴇ̂̉ đᴀ́ɴʜ ᴛʀᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ đᴀ̆́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴀ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ đᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ sᴜ̛́ᴄ.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏ̂́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴏ̂́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴅᴏ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴅᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴘ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴘ, ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.

“Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪ̣ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ Rᴏʟᴇx ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴍᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ʟᴀ̀ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴜ̛́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ. Vᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴄᴀ̉ ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ 12 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀, ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ʟᴀᴍ, ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴠɪ̀ sᴜ̛̣ ɴʜᴇ̣ ᴅᴀ̣ ᴄᴀ̉ ᴛɪɴ, ʜᴏ̛́ ʜᴇ̂ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ”, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ.

Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ , ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ Mɪss Vɪᴇᴛɴᴀᴍ Cᴏɴᴛɪɴᴇɴᴛs 2018 ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃ (ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜɪ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2011).

Tʜᴀɴʜ Nɪᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Cʜɪɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̂́ᴛ Mʏ̃ xᴀ xᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Tᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠɪ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́. Sᴀᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ”.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, Lᴀ̃ Tʜɪ̣ Aɴʜ ʟᴀ̂́ʏ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ Lᴀ̃ Kʏ̀ Aɴʜ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɪᴇ̂̀ᴍ đᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴅɪᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ, ᴍᴏɴɢ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɢᴏ́ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ Áɴʜ ᴠᴀ̀ “đᴀ̉ ɴᴜ̛̃” Nɢᴏ̂ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ.

Kʜɪ đᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀɴɢ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇᴏ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ – ᴋʜᴏᴀ Sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜɪᴍ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button