Chưa được phân loại

Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Mɪɴʜ Cʜɪ́ɴʜ: ‘Kʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ’

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛̉ ᴛʀɪ Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ, đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ́ᴛ ᴄᴜ̛́, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴜ̛̃ᴀ...

Bᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴄᴜ̛̉ ᴛʀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 74 đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ xᴀ̃, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛.

Tᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴄᴜ̛̉ ᴛʀɪ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đɪ ʟᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ́ᴏ ɢᴏ̛̃.

Cᴜ̛̉ ᴛʀɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vᴀ̆ɴ Bᴇ́ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ Cᴀ́ɪ Rᴀ̆ɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴏ̛ɴ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ǫᴜᴀ, đᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʙɪ̣ đɪ̀ɴʜ đᴏ̂́ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ʜʏ sɪɴʜ, ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ᴅɪ̣ᴄʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ Đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ sᴏ̂ɴɢ Cᴜ̛̉ᴜ Lᴏɴɢ.

“Đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ 2 ᴍᴜ̃ɪ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ, ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 72 ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ TP.HCM đᴇ̂̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đɪ ʟᴀ̣ɪ, ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ” – ᴏ̂ɴɢ Bᴇ́ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ.

Tᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣, ᴄᴜ̛̉ ᴛʀɪ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Vɪ̃ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ) ᴄᴜ̃ɴɢ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ đɪ ʟᴀ̣ɪ, ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛̉ ᴛʀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴜ̀ɴɢ Đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ sᴏ̂ɴɢ Cᴜ̛̉ᴜ Lᴏɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̃ɪ 1 ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴛ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ 30% ᴅᴀ̂ɴ sᴏ̂́, ᴅᴏ đᴏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không được ban hành những gì trái với trung ương - Ảnh 2.

Một cử tri phát biểu tại điểm cầu quận Cái Răng – Ảnh: CHÍ QUỐC

Tʜᴀʏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ́ᴄ đᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ, ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̉ ᴛʀɪ, Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Mɪɴʜ Cʜɪ́ɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 11-10, Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ đᴀ̃ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ɴɢʜɪ̣ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ 128 ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ʟɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19.

Hᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴜɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴛ ᴄᴜ̛́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴏɴ, ᴄᴏ̀ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ sᴇ̃ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́, Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ, Cᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Gɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ – đᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

“Rᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ đᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟʏ́ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴜ̛̃, ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟʏ́ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴜ́ᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ đᴇ̂̉ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ.

Nʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜɴɢ, xᴜʏᴇ̂ɴ sᴜᴏ̂́ᴛ ʟᴀ̀ Đᴀ̉ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ, Nʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴛ ᴄᴜ̛́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Cᴏ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ʟɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ, sᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ᴏ, ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ” – Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ.

Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ 83 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ ʜᴏ̛ɴ 55 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟɪᴇ̂̀ᴜ, Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ́ᴄ đᴀ̂̉ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ ʙᴏ̛̉ɪ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ – ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴄᴏ́ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ – ᴄᴜ̃ɴɢ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̀ɴ ᴄᴀ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ 0,6% ᴅᴀ̂ɴ sᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Dᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ɴʜᴀ̣̂ɴ 6.600 ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

truong 1

Ông Trần Việt Trường tại buổi tiếp xúc cử tri ở đầu cầu hội trường Thành ủy Cần Thơ – Ảnh: CHÍ QUỐC

Tᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴜ́ᴄ ᴄᴜ̛̉ ᴛʀɪ, ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ – ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ – ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 11-10, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ đᴀ̃ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 13.478 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ɢᴏ̂̀ᴍ TP.HCM, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ᴠᴀ̀ Tᴀ̂ʏ Nɪɴʜ.

Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 10.000 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ɴ ᴠᴇ́ sᴏ̂́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ. Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ đᴀ̃ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 194 F0, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 64 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ́ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, TP đᴀ̃ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴏ̛̉ Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 6.600 ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Tᴀᴇ Kᴡᴀɴɢ Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ ʟᴏ̛́ɴ.

“Vᴇ̂̀ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ, Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ đᴀ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ 100% ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, 100% ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴀ̆ɴ, ɴɢʜɪ̉, ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ. Tʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ đᴀ sᴏ̂́ ʟᴀ̀ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ TP ʟᴏ ʜᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ 15ᴋɢ ɢᴀ̣ᴏ, 500.000 đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ” – ᴏ̂ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Ôɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 19-10, TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ 6 ᴛɪ̉ɴʜ Nᴀᴍ sᴏ̂ɴɢ Hᴀ̣̂ᴜ đᴇ̂̉ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́. Hᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴏ TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button