Pháp Luật

Á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼

C̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼B̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ì̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼–̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼L̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼g̼ã̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼


B̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼V̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ố̼n̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼

̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼í̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼1̼1̼0̼ ̼m̼m̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼b̼i̼o̼g̼a̼s̼ ̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼i̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼3̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼


S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼1̼2̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼q̼u̼ả̼n̼.̼ ̼“̼S̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼m̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼”̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼


S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼V̼
̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼Â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼M̼ù̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼b̼i̼o̼g̼a̼s̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼m̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼d̼ỡ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼”̼A̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼


Hầm nước thải, nơi người chồng phi tang xác vợ. Ảnh: T.V
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼b̼á̼m̼ ̼b̼ụ̼i̼,̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼b̼i̼o̼g̼a̼s̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼,̼5̼ ̼m̼,̼ ̼s̼â̼u̼ ̼3̼ ̼m̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼i̼m̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ờ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼l̼é̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼m̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼r̼ọ̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼à̼ ̼b̼e̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼


Kết quả giám định mẩu xương cho thấy xác chết chính là chị Hiếu
̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ẩ̼u̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼̼̼h̼̼̼ế̼̼̼t̼̼̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼

̼T̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ò̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ò̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼k̼í̼n̼ ̼l̼ỗ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼r̼ú̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼.̼


T̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼
̼T̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼r̼ĩ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼


Hằng Trâm nguoi vậy Kin có thể nha Khang Trang, ̼ tracker Cảnh Sát Kham Nghiêm khỉ Hãy tin Thị Thế Chí Võ bị chống SAT Hải, ̼ phi tang xác duoi ham Nước ̼t̼h̼ả̼i̼.̼ Anh: ̼ ̼T̼.̼V̼
Ban After that Ra đầu thú, ̼ Khai Nhan Đà Ra tay giết Võ ROI Che Giàu Tội Lỗi suốt 60 ngày way Tùng Tín Me Ba Đứa Con cua minh Theo nguoi ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ Vũ An After that are given XET XU more than once, ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼̼̼ử̼̼̼ ̼̼̼h̼̼̼ì̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t.̼i̼ ̼g̼̼̼i̼̼̼ế̼̼̼t.̼i̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button