Đời Sống - Xã Hội

Tʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴋᴇ̉ ʜᴀ̃ᴍ ʜᴀ̣ɪ 4 ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ

(BVPL) – Kᴇ̉ ᴛʜᴜ̉ ᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ, sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ sᴀ̆́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̀ᴀ. Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̂ ᴠᴏ̛́ɪ 3 ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̆́ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 16/10, TAND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Dᴜ̃ɴɢ (ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ “Dᴜ̃ɴɢ ɢɪᴀ́”, SN 1975, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴏɴɢ Tᴀ̂ᴍ, TP Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ) ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ, sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ TP Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ.

Vᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴜ́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂̀ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ.

Bị can Phạm Văn Dũng tại cơ quan Công an

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Dᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ VKSND ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ: “Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”, ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙ,ᴇ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 1 đɪᴇ̂̀ᴜ 123; “Hɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ”, ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 3 đɪᴇ̂̀ᴜ 142 ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “Dᴀ̂ᴍ ᴏ̂ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16”, ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 2 đɪᴇ̂̀ᴜ 146 BLHS.

Tʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 17ʜ30′ ɴɢᴀ̀ʏ 17/4/2021, Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Dᴜ̃ɴɢ đɪ ᴅᴜ̛̣ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴏ̛̉ ᴛᴏ̂̉ 1 ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 3, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴏɴɢ Tᴀ̂ᴍ, TP Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ. Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 20ʜ20′ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Dᴜ̃ɴɢ đɪ ʙᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴏ́ᴀ ɴᴇ̂ɴ đɪ̣ɴʜ đɪ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴏɴɢ Tᴏᴀ̀ɴ, TP Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ đᴇ̂̉ ᴅᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ.

Tʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪ đᴇ̂́ɴ ʜᴇ̉ᴍ 122 đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vᴏ̃ Tʜɪ̣ Sᴀ́ᴜ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴏɴɢ Tᴀ̂ᴍ, Dᴜ̃ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ P.N.Q.N. (SN 2016, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴏɴɢ Tᴀ̂ᴍ) đɪ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ, ɴᴇ̂ɴ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʜᴀᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ.

Dᴜ̃ɴɢ ʙᴇ̂́ ᴄʜᴀ́ᴜ N. ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ. Dᴜ̃ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪ̀ ʟᴏ sᴏ̛̣ ᴄʜᴀ́ᴜ N. ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛̣, ᴋᴇ̂ᴜ ʟᴀ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Gᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ xᴏɴɢ, Dᴜ̃ɴɢ ʙᴏ̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 300ᴍ) ʀᴏ̂̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛̣ ᴅᴜ̛̣ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ.

Sᴀᴜ 1 ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ-Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ Dᴜ̃ɴɢ. Vᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. Nʜᴜ̛ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴇ́ ʟᴏ̣̂ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Dᴜ̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̂ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 3/2020 đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 1/2021, Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̂ ᴠᴏ̛́ɪ 3 ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴋʜᴀ́ᴄ (ᴄʜᴀ́ᴜ C – SN 2011; ᴄʜᴀ́ᴜ A – SN 2013 ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ T – SN 2010) ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ Dᴜ̃ɴɢ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́, Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̣ ᴅᴏ̂̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴏ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button