Đời Sống - Xã Hội

Nᴏ́ɴɢ: Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴛʀᴇᴏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ 20 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴀɪ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ “ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣”

"20 ᴛʏ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ɢɪᴀ́ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ đᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛", ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ: Ôɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴛᴜɴɢ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ “ᴋᴇ̂́ ʟʏ ɢɪᴀ́ɴ”, đᴀ́ɴʜ ʟᴀ̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴜ̣ 200 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ
Vᴏ̛̣ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ đᴏᴀ̣ɴ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ᴍᴜ̀ɪ ᴍᴀ̂̃ɴ: Ôɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ɴᴇ̂ɴ “ᴘʜᴀ́ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ”
[NÓNG] Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ đᴏ̂̉ɪ ʏ́, ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đᴏ̀ɪ 200 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ
Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ “ᴠɪ̀ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣” ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ.
Ôɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ “đᴜ̛̀ɴɢ ᴜʏ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̀ ᴅᴏᴀ̣ ɢᴀ̂ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ!”.

Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ: Ôɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴛᴜɴɢ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ “ᴋᴇ̂́ ʟʏ ɢɪᴀ́ɴ”, đᴀ́ɴʜ ʟᴀ̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴜ̣ 200 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ
“20 ᴛʏ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ɢɪᴀ́ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ đᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛! Đᴇ̂̉ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ”, ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̉ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴀɴ ɴᴀ́ᴛ… Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̛̀ đᴏ̛̣ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

“Vɪ̀ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴅᴜ̀ đᴜ́ɴɢ sᴀɪ, đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ sᴏ̂́ɴɢ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ʜʏ sɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ…”, ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ, ɴɢᴀ̀ʏ 3/4, ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Mᴏ̣ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ, ᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴍᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴇ̂̉ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

“Nᴇ̂ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪᴀ ʀᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Nᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴇ̃ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, đᴏ́ ʟᴀ̀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ́ᴍ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ”, ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ.

Ôɴɢ Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ? Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ɢᴀ̂́ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴏ́ đᴀ̃ ᴅᴀ́ᴍ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ.

Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ (Ảɴʜ: FBNV)

“Tɪ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴘʜᴀɪ ɴʜᴀ̣ᴛ. Vᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴇ̉ ʟᴏɪ”, ʟᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ, 3/4.

Vᴜ̣ 2 ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ: Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴏ̣̂ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ đᴏ̛ɴ xɪɴ ɴɢʜɪ̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ
Cᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ “ᴍᴜ̀ɪ ᴍᴀ̂̃ɴ” ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̣̆ᴛ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʏ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ.

Tʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴀ̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛: “Aɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴇᴍ, ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴇᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟᴏ́ᴄ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂̉ đᴀ̂ʏ, ᴛᴀ̣ɪ ᴇᴍ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ́ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ᴇᴍ, ɴᴀ́ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ᴀɴʜ.

Mᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ, ᴀɴʜ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ᴄᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ʟᴀ̀ ᴀɪ xᴜ́ɪ ɢɪᴜ̣ᴄ ᴇᴍ, ᴀɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ́ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪᴇ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴀɴʜ. Tʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ ɴᴏ́ ᴋɪɴʜ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ”.

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴏ́ɪ: “Aɴʜ ᴄᴏ́ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴇᴍ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ đɪᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ đᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴇᴍ đᴀ̂ᴜ”.

Tʀᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 2/4, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ đᴏᴀ̣ɴ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ɴᴀ̀ʏ.

Tᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ đᴇ̂̉ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪᴀ ᴄᴀ̆́ᴛ, ɴʜᴜ̣ᴛ ᴄʜɪ́ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̃ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ. Ôɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ đᴏᴀ̣ɴ ɢʜɪ ᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ, ʙᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ, ᴄᴀ̉ ᴄᴜ̃ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̛́ɪ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴏᴀ́ ᴋɪ̣ᴘ. “Hᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ 40 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴏ đᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴜ́ᴛ xɪ́ᴜ đᴏ́ ʀᴀ, ɢʜᴇ́ᴘ ᴏ̛̉ đᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̣̂ʏ?”, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ.

“Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʀᴇ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ…” ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button