Cộng Đồng Mạng

Vᴏ̛̣ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ ‘ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ’ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ sᴀɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ

Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Sᴏ̛̉ TT&TT TP.HCM ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ 7,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ sᴀɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Nɢᴀ̀ʏ 16/4, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Sᴏ̛̉ TT&TT TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Sᴏ̛̉ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ (50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”, ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Bᴇ̂́ɴ Nɢʜᴇ́, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1, TP.HCM). Mᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ 7,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ, ɴɢᴀ̀ʏ 4/3, ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vᴏ̃ Tʜɪ̣ Sᴀ́ᴜ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 3, TP.HCM, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ “Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ” ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ Hᴏᴀ Lᴇ̣̂ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ.

Nᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ đᴀ̃ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ sᴀɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴅ, đɪᴇ̂̉ᴍ 1 Đɪᴇ̂̀ᴜ 5 Nɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ 72/2013 ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ, sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ 7,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ sᴀɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ
Sᴏ̛̉ TT&TT ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ. Nᴇ̂́ᴜ ǫᴜᴀ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Bᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɪ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Sᴏ̛̉ TT&TT ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́, ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ (Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐQT CTCP Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ) ᴄʜᴏ Sᴏ̛̉ TT&TT TP.HCM đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Tʜᴇᴏ Sᴏ̛̉ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴀ̀ʏ 4/3, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛̣ᴀ đᴇ̂̀ “Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ” ᴅᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ “Hᴏᴀ Lᴇ̣̂ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ” đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ.

Sᴏ̛̉ Y ᴛᴇ̂́ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʜᴀ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ (ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Gɪᴀ Aɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tᴀ́ɴʜ Lɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Cᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Sᴏ̛̉ Y ᴛᴇ̂́, Sᴏ̛̉ TT&TT Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ, sᴀɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 2/4, Sᴏ̛̉ TT&TT TP.HCM ᴍᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Bᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴀᴏ ᴄʜᴇ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́,

Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ (ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ, ᴛᴜ̛́ᴄ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”) ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ̛ ᴍᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ ʟɪ̣ᴄʜ, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ (10/3). Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ “ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ
Nʜᴜ̛ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 3/3 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ – Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐQT Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ CP Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ (ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ (SN 1975, ǫᴜᴇ̂ Cᴀ̀ Mᴀᴜ, ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ́ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ”.

Tʀᴏɴɢ đᴏ̛ɴ, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 200 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ʙᴀ̃ᴏ ʟᴜ̃ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ; ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀ̣ɪ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ – ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ đᴇ̂̉ ‘ᴠᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ’.

Bᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴜ̛ɴɢ ᴛᴜ̣ɴɢ ʟᴀ̀ “ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʏ”. Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.

Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ ᴍᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM
Kʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” đᴀ̃ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ. Hɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ʜᴏ̛ɴ 200 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ, xᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ‘ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ’, ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴜ̛ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ xɪɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́: ‘ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ’ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ đɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Ôɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ: “ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ʜᴜ̛́ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̂̀ɴ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̉ᴀ ʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠɪ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ”.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button