Sao

Nᴀᴛʜᴀɴ Lᴇᴇ ‘ᴘʜᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ́ᴏ ᴋɪ̣ᴄʜ ʟɪᴇ̣̂ᴛ’, Cᴀᴏ Tʜᴀ́ɪ Sᴏ̛ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ: ‘Đᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̣ʏ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ’

Mᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪ Nᴀᴛʜᴀɴ Lᴇᴇ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴀᴏ Tʜᴀ́ɪ Sᴏ̛ɴ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ

Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ Nᴀᴛʜᴀɴ Lᴇᴇ ᴠᴀ̀ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ “xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ”, đᴏ́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ Cᴀᴏ Tʜᴀ́ɪ Sᴏ̛ɴ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ Nᴀᴛʜᴀɴ Lᴇᴇ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴛᴀᴛᴜs “ᴄʜɪ̉ ᴛᴇ̂ɴ, đɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ” Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴛʜɪ̀ “Nᴜ̛̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʏ” ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ.

Nathan Lee 'phản pháo kịch liệt', Cao Thái Sơn cũng không phải dạng vừa: 'Đừng để mất dạy và vô giáo dục' Ảnh 1

Tᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 21/4 , Cᴀᴏ Tʜᴀ́ɪ Sᴏ̛ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ 1 ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴅᴀ̀ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 4 ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴇ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ́ɴɢ 22/4, Nᴀᴛʜᴀɴ Lᴇᴇ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ́ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ. Vᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ Cᴀᴏ Tʜᴀ́ɪ Sᴏ̛ɴ.

Nathan Lee 'phản pháo kịch liệt', Cao Thái Sơn cũng không phải dạng vừa: 'Đừng để mất dạy và vô giáo dục' Ảnh 2
Vᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ, “xᴏ́ᴄ xɪ̉ᴀ”, ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ đɪ́ᴄʜ ᴅᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴛᴀᴛᴜs ʟᴀ̀ ᴀɪ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ đᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ Nᴀᴛʜᴀɴ Lᴇᴇ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ Cᴀᴏ Tʜᴀ́ɪ Sᴏ̛ɴ.

Nathan Lee 'phản pháo kịch liệt', Cao Thái Sơn cũng không phải dạng vừa: 'Đừng để mất dạy và vô giáo dục' Ảnh 3
Vᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ “đᴀ̀ɴ ᴀɴʜ” đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ “ʟᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴏ̂ɴ”, Cᴀᴏ Tʜᴀ́ɪ Sᴏ̛ɴ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ đᴀɴʜ ᴛʜᴇ́ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Gɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ Cᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴜ̛ᴀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ “Mᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ́ᴛ ɢɪᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴀɪ đᴏ́ đᴇ̂̉ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴠᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ɴʜᴜ̛…, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ sᴏ̛̉ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʜᴀ̣ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ᴍɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̣ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ”.

Cᴀᴏ Tʜᴀ́ɪ Sᴏ̛ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴜ̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ “Tᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ sᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴅᴀ̣ʏ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ sɪɴʜ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ́ đᴏ́ ʟᴀ̀: Hᴀ̃ʏ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Đᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛̃ “ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̣ʏ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ” ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́! Mɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ đᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ?”.

Cᴏ́ ᴠᴇ̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀɴɢ đɪ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀɴɢ đᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ.

BÀI VIẾT

Dɪᴇ̂ɴ Vʏ̃

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button