Pháp Luật

Kᴇ̉ “ᴍᴀ́ᴜ ʟᴀ̣ɴʜ” ʀᴀ ᴛᴀʏ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ

Tʜᴇᴏ LS: "Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴇ̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ʀᴏ̂̀ɪ ʀᴀ ᴛᴀʏ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 11 đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ".

Tᴏ̂́ɪ 26/4, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ, ʜɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ đᴀ̃ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Qᴜᴀ̂ɴ (SN 1978 ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ Tʀᴜ̛̣ᴄ Mʏ̃ 1, xᴀ̃ Yᴇ̂ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Ý Yᴇ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ), ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 11ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 24/4, ᴄʜᴀ́ᴜ K.Q.T (11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 4, Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ xᴀ̃ Yᴇ̂ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʜᴏ̂ɴ Tʀᴜ̛̣ᴄ Mʏ̃, xᴀ̃ Yᴇ̂ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Ý Yᴇ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̆̀ᴍ sᴀ̂́ᴘ, ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴜ́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Ý Yᴇ̂ɴ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ Bᴀɴ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ, ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Sᴀᴜ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Ý Yᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Qᴜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ T. ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ.

Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̃ɪ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ́ᴄ.

doi-tuong-khai-bop-co-be-trai-11-tuoi-dim-xuong-chau-nuoc-the-nao
Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴅɪ̀ᴍ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.
Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV, Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Aɴʜ Tʜᴏ̛ᴍ – Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Aɴʜ (Đᴏᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ́ᴏ ᴛᴏ̛̣ɴ, ᴛᴀ̀ɴ ᴀ́ᴄ, ᴄᴏɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴀ̃ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Cʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ sᴀ̀ɪ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ, ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴜ̛ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ́ ᴋᴇ́ᴛ sᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ. Rᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Dᴏ ʟᴏ sᴏ̛̣ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ sɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ́ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴅɪ̀ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Hᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴀ̃ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 16 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋᴇ́ᴛ sᴀ̆́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ.

“Xᴇ́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴛᴀ́ᴏ ᴛᴏ̛̣ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀɴ ʀᴏ̛̣ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ đᴀ̃ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ Cᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ. Tᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙ, ɢ, ɪ Kʜᴏᴀ̉ɴ 1 Đɪᴇ̂̀ᴜ 123 ᴠᴀ̀ Kʜᴏᴀ̉ɴ 1 Đɪᴇ̂̀ᴜ 168 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.

Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪ̀ ʙᴜ̀ đᴀ̆́ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̛̉ɪ sᴜ̛̣ ᴍᴀɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴛᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴅɪ̀ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ. Nᴇ̂́ᴜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̉ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ Tᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ 2 ᴛᴏ̣̂ɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ Cᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ́ đᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́, đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ”, LS Tʜᴏ̛ᴍ ɴᴏ́ɪ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Qᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, sᴀ́ɴɢ 24/4, ʜᴀ̆́ɴ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Q. (ʙᴏ̂́ ᴄʜᴀ́ᴜ T.) đᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ. Kʜɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 2 ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴏ́ đᴇ̂̉ 1 ᴋᴇ́ᴛ sᴀ̆́ᴛ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴍᴏ̛̉ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ đɪ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 16 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ. Sᴀᴜ đᴏ́, Qᴜᴀ̂ɴ đɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 1 ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴀ́ᴜ T..

Sᴏ̛̣ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ɪ ʟᴏ̣̂, Qᴜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ T. ʀᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ́ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴀ̂́ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ T. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴜ̛̉ đᴏ̣̂ɴɢ, Qᴜᴀ̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴜ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̀ᴍ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, ʜᴀ̆́ɴ ᴛʜᴀʏ ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ đᴇ̂̉ sᴀ́ᴛ ʙᴇ̂̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Xᴏɴɢ xᴜᴏ̂ɪ, Qᴜᴀ̂ɴ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʙᴏ̉ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Dᴜʏ Kʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (nguồn bài viết : ʜᴛᴛᴘs://ᴡᴡᴡ.ᴘʜᴀᴘʟᴜᴀᴛᴘʟᴜs.ᴠɴ/ᴘʜᴀᴘ-ʟᴜᴀᴛ-ᴘʟᴜs/ᴋᴇ-ᴍᴀᴜ-ʟᴀɴʜ-ʀᴀ-ᴛᴀʏ-sᴀᴛ-ʜᴀɪ-ᴄʜᴀᴜ-ʙᴇ-11-ᴛᴜᴏɪ-ᴏ-ɴᴀᴍ-ᴅɪɴʜ-ᴄᴏ-ᴛʜᴇ-ᴅᴏɪ-ᴍᴀᴛ-ᴀɴ-ᴛᴜ-ʜɪɴʜ-ᴅ154139.ʜᴛᴍʟ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button