Cộng Đồng MạngPháp Luật

Lᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴛᴀxɪ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ: ‘Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̉, ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ’

'Kʜɪ ɴᴀ̆̀ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ. Nᴇ̂́ᴜ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̉, ᴄʜᴀ̆́ᴄ đᴀ̃ ʙɪ̣ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ' - ᴀɴʜ Mɪɴʜ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 17/5, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Mɪɴʜ (SN 1976, ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴏɴɢ Bɪᴇ̂ɴ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) đᴀ̃ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ, Aɴʜ Mɪɴʜ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴛᴀxɪ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cɪᴇɴᴄᴏ5, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢᴀ̂ʏ ʀᴜ́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜɪ ᴋᴇ̉ ʀᴀ ᴛᴀʏ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

            Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ Mɪɴʜ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̛ɴ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ – Ảɴʜ: Vɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ Vɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴀɴʜ Mɪɴʜ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ: Kʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 14ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 16/5, ᴀɴʜ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ đɪ ʟᴀ̀ᴍ. Kʜɪ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴜ̛́ᴄ Gɪᴀɴɢ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴏ̂ Gɪᴀ Tᴜ̛̣, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Lᴏɴɢ Bɪᴇ̂ɴ, ᴀɴʜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ ᴄᴀᴏ, đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴛʀᴀɪ, đᴇᴏ ᴋɪ́ɴʜ, đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̣ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̂̃ʏ xᴇ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̂́ Đᴜ̛́ᴄ Gɪᴀɴɢ.

Kʜɪ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴏ̃ 49 Đᴜ̛́ᴄ Gɪᴀɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴀɴʜ Mɪɴʜ đɪ ᴛʜᴇᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ đᴇ̂̉ ʀᴀ ʟᴀ̀ɴɢ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Cᴀ́ᴛ, ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴇᴍ. Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ ᴛᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ʙᴏ̀.

Aɴʜ Mɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴀɴʜ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̀, đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɪ ᴄᴀ̉. ‘Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴇ̂ɴ xᴇ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴏ ᴠᴇ̂̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀ̂̉ᴍ Tʜᴜʏ̉, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏᴀ́ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴏ̛̣ ᴄᴀ́ đᴏ̣̂ ʙᴏ́ɴɢ đᴀ́ ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʀᴀ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ɴɢᴀʏ‘. Kʜɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cɪᴇɴᴄᴏ5, ᴀɴʜ Mɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀɴʜ đᴇ̂̉ ǫᴜᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ xᴇ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀.

Aɴʜ Mɪɴʜ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cɪᴇɴᴄᴏ5 ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴍᴀɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ đɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴᴀ̆ɴ ɴɪ̉: ‘Tʜᴏ̂ɪ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴏ̛̉ ᴇᴍ đɪ’. Aɴʜ Mɪɴʜ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ: ‘Tᴏ̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́, đᴀɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴀ̉ xᴇ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ’. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴜ̛̣ ᴄᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ xᴀ ʟᴀ̣.

Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴀɴʜ Mɪɴʜ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̣ ᴋʜᴀ́ᴄʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ xᴇ: ‘Tᴏ̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ 3ʜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴠᴇ̂̀ đᴇ̂́ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀ̂̉ᴍ Tʜᴜʏ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 6ʜ ᴛᴏ̂́ɪ.​ Aɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ đɪ xᴇ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ ɴʜᴀɴʜ, ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̂́ʏ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ’, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ Mɪɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ.

TIN LIÊN QUAN

Lᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴀ́ᴏ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴜ̣ đᴀ́ɴʜ ʀᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴀᴍ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ: ‘Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʏ́’

Lᴏ̛̀ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ́ᴛ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴜ̛̃ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴄᴀ̉ᴍ đᴏ̣̂ɴɢ
Đᴜ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ Mɪɴʜ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ, ʀᴏ̂́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴠɪ̣ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʀᴜ́ᴛ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴏ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɴ đᴀ̂ᴍ ᴛʀᴜ́ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴀɴʜ. Aɴʜ Mɪɴʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ. Cᴀ̉ ʜᴀɪ đᴀ̂́ᴍ đᴀ́, ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ xᴇ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ: ‘Tʀᴏɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴜ̛́ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ́ᴜ, sᴇ̃ ɴɢᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ xᴇ. Tʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ̂́ᴛ, đᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̣̂ɴ ɴʜᴀᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀɪ ʜᴏ̂ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đɪ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ. Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đɪ ǫᴜᴀ ᴄᴀ̂̀ᴍ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ.

Kʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ɢʜɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ‘Tʜᴏ̂ɪ, ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ́ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̂ʏ ɴᴀ̀ʏ’. Lᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ᴜ xᴀɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ sᴏ̛́ᴍ ᴏ̛̉ đᴏ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴜ̛́ɴɢ ʙᴀ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ɴɢʜᴇ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ sᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɴᴏ́ đɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ‘ᴄᴏ̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ‘, ᴀɴʜ Mɪɴʜ ᴋᴇ̂̉.

Kʜɪ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ, ᴀɴʜ Mɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴜ́ᴘ sᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴʜ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ɢɪᴜ̛̃ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ̛̉ ᴀɴʜ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Tʀᴏɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ ʜᴏ̛ɴ, ᴀɴʜ Mɪɴʜ ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̉ ʀᴀ ᴛᴀʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

‘Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀɴʜ, ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ đᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛᴀxɪ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴏ̂ ʜᴏᴀ́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴇ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣. Nᴇ̂́ᴜ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̉, ᴄʜᴀ̆́ᴄ đᴀ̃ ʙɪ̣ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ‘, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ Mɪɴʜ ɴᴏ́ɪ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button