Cộng Đồng Mạng

chân dung

Cᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̣ ᴛʜᴜ́ ʟᴇ̂ɴ FB ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ĐÚNG. Cᴏ̀ɴ ʜᴏ̂ ᴛᴏ ” ĐÚNG RỒI ĐẠP XUỐNG”

Tʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴɢ ᴅᴀ̣ ᴛʜᴜ́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ đᴜ̛́ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴜ̃ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̂ ᴛᴏ: Đᴜ́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ, đᴀ̣ᴘ xᴜᴏ̂́ɴɢ

ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ Đᴜ́ɴɢ.

FB: ʜᴜᴇ̂́ Jᴀɴɴᴀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ 20ᴘ ʜᴏ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́. Cᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂

CĐM ᴘʜᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̣̂ đᴀ̆ɴɢ FB ᴄʜᴜ̛̉ɪ 2 ʙᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ CMT. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴅᴏ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ.

FB Hᴜᴇ̂́ ᴊᴀɴɴᴀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ Đᴜ́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅɪᴇ̣̂ɴ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ. Xᴏɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴏ̛ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʜᴏ̛ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Đᴏ́ ᴛʜɪ̀: Kʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴ.ʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ̀ ᴏᴀ́ɴ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ

Kʜᴏ́ ᴛɪɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀ̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. Dᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ɴᴇ́ᴍ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢᴀɴ, ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴜ̛́ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ, ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴇ̂̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇᴡ.

Hᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ ʙɪ̣ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ Nʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ, ᴘʜᴇ̂ ᴘʜᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ

 

ɪɴғᴏ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ.

CĐM ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ

CĐM ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂

 

Cʜᴀ̂ɴ ᴅᴜɴɢ ʜᴀɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̉..

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴛʜᴀ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏᴀ̀ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ. Cʜᴀ̆́ᴄ ʜᴀ̆̉ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ đᴀ̃ xᴇᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʜ.ᴀ̀.ɴ.ʜ ʜ.ᴜ.ɴ.ɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ đ.ᴀ́.ɴ.ʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ɴ.ᴇ́.ᴍ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ … Osᴀᴋᴀ.

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bảnto”>

Bᴇ̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ́ᴏ Nʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̉ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄ.ʜ.ᴇ̂́.ᴛ đ.ᴜ.ᴏ̂́.ɪ ᴏ̛̉ sᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Osᴀᴋᴀ ᴛʜɪ̀ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠ.ᴏ̛́.ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴ.ᴀ̣.ɴ ɴ.ʜ.ᴀ̂.ɴ đᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏ.ɴ.ɢ.

Không có mô tả.

 

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢ.ɪ.ᴇ̂́.ᴛ ɴ.ɢ.ᴜ̛.ᴏ̛̀.ɪ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʜɪ̀ ɴ.ᴀ̣.ɴ ɴ.ʜ.ᴀ̂.ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ ʜ.ᴜ.ɴ.ɢ ᴛ.ʜ.ᴜ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ

Không có mô tả.

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản

 

Cᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 1 sᴏ̂́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ Nʜᴀ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ

Tʜᴇᴏ: ʜᴛᴛᴘs://ᴅᴀɪʟʏᴛᴏᴘᴛɪᴍᴇs.ᴄᴏᴍ/ᴄᴀᴘ-ᴅᴏɪ-ᴍᴀᴛ-ɴɢᴜᴏɪ-ᴅᴀ-ᴛʜᴜ-ʟᴇɴ-ғʙ-ᴋʜᴀɴɢ-ᴅɪɴʜ-ᴍɪɴʜ-ᴅᴜɴɢ-ᴄᴏɴ-ʜᴏ-ᴛᴏ-ᴅᴜɴɢ-ʀᴏɪ-ᴅᴀᴘ-xᴜᴏɴɢ/?ғʙᴄʟɪᴅ=IᴡAR3Yʏ9KK0JғᴊE-J8ʙQ_ʙ5ᴏ5CWᴘɢFMXHB-ᴊR1ʀFᴢ_FER-VᴋᴠɢUPPᴠ2ɴғʀx14

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button