Pháp Luật

3 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ

3 cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng bán ma túy cho con nghiện
Đᴀ̀ᴍ Vᴀ̆ɴ Hᴜʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Ảɴʜ: CACC.
Mᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃.

Nɢᴀ̀ʏ 13/8, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, Lᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴀ̀ᴍ Vᴀ̆ɴ Hᴜʏ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1991, ᴏ̛̉ xᴀ̃ Nᴀᴍ Tᴜᴀ̂́ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ̀ᴀ Aɴ, Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ.

Hᴜʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ (CDC Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ).

Bɪ̣ ᴄᴀɴ Hᴜʏ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ̣ᴄ Aɴʜ, Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Tʜɪ̣ Cʜᴀᴏ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Hᴜʏ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴜᴀ ᴍᴇᴛʜᴀᴅᴏɴᴇ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ̣ᴄ Aɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ʟᴏ̛̀ɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 19ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 21/6, ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ 2, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴇ̂̀ Tʜᴀ́ᴍ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ̣ᴄ Aɴʜ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1976), ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ CDC Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Lʏ́ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1977, ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̣ᴄ Aɴʜ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ 10, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Sᴏ̂ɴɢ Hɪᴇ̂́ɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ) ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. Tᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀɪ ɴʜᴜ̛̣ᴀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ᴀ 500 ᴍʟ ᴍᴇᴛʜᴀᴅᴏɴᴇ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button