Pháp Luật

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼L̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼:̼ ̼“̼L̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼”̼

S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼0̼9̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼é̼m̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ẻ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼

̼”̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼a̼b̼c̼x̼y̼z̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼)̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼“̼.̼

Nóng: Lộ diện nghi phạm trong vụ án rùng mình tại quận 7: Là dân xã hội, nói đạo lý cực chất - Hình 1

Nóng: Lộ diện nghi phạm trong vụ án rùng mình tại quận 7: Là dân xã hội, nói đạo lý cực chất - Hình 3

Nóng: Lộ diện nghi phạm trong vụ án rùng mình tại quận 7: Là dân xã hội, nói đạo lý cực chất - Hình 4

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼á̼u̼.̼

Nóng: Lộ diện nghi phạm trong vụ án rùng mình tại quận 7: Là dân xã hội, nói đạo lý cực chất - Hình 5

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼6̼4̼5̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼o̼ạ̼n̼ ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼u̼y̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

Nóng: Lộ diện nghi phạm trong vụ án rùng mình tại quận 7: Là dân xã hội, nói đạo lý cực chất - Hình 8

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ặ̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼v̼ạ̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼.̼

Nóng: Lộ diện nghi phạm trong vụ án rùng mình tại quận 7: Là dân xã hội, nói đạo lý cực chất - Hình 9

“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼o̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼y̼”̼-̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼

Nóng: Lộ diện nghi phạm trong vụ án rùng mình tại quận 7: Là dân xã hội, nói đạo lý cực chất - Hình 10

Nóng: Lộ diện nghi phạm trong vụ án rùng mình tại quận 7: Là dân xã hội, nói đạo lý cực chất - Hình 11

T̼S̼.̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼“̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼M̼e̼t̼h̼a̼m̼p̼h̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼(̼ả̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼ả̼o̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼(̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼)̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button